مهندسين مشاور آمود در خرداد سال 1371 با راهبرد تشکيل شرکت مهندسين مشاور معماري،طراحي شهري وشهرسازي موجوديت يافت و از سال 1374 فعاليت خود را با تأسيس نمايندگي جنوب در شهر شيراز گسترش داد.

کارشناسان اصلي اين مشاور عبارتند از :

آقايان کيومرث کريمي "معمار و شهرساز"، سعيد سادات نيا "معمار و طراح شهري با تجربه در بافت هاي باارزش"، فرزاد رستمي فر "کارشناس مهندسي عمران و طراحي شهري با تجربه در طرح و اجراي مرمت ابنيه تاريخي"، عبدالحسين جلوه "مهندس سازه و سيويل"، فريدون دژدار "کارشناس ارشد ترافيک حمل و نقل"، عبدالعلي صرافت "کارشناس ارشد برنامه ريزي شهري"، آرام بهروزي "کارشناس عمران- عمران"، اميرحسين صحرائي "کارشناس ارشد شهرسازي"،هادي اکبر زاده قرباني "معمار".
Copyright Amood Engineers Company 2008, All right reserved.