ایستگاه مترو علیخانی

اطلاعات پروژه

کاربری بنا

حمل ونقل

مساحت زیربنا

  • ایستگاه مترو و فضاهای فوقانی مرتبط در سه طبقه 16000 مترمربع
  • مجتمع ایستگاهی در ارتباط با مترو 34000 مترمربع
سال شروع و خاتمه

1387-1392

کارفرما

 سازمان قطارشهری اصفهان و حومه

تاسیسات برقی و مکانیکی

  • ایرواشر و تاسیسات ویژه ایستگاهی

گالری تصاویر