بازآفرینی محلات و محدوده های ناکارآمد بندرانزلی

اطلاعات پروژه

کاربری

تامین کاربری ها، خدمات ناحیه‌ای، محله‌ای، آموزشی، ورزشی ، فرهنگی و .. در قالب رهیافت بازآفرینشی شهری

سال شروع و خاتمه

1394-1397

مساحت

1800 هکتار

کارفرما

شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران

مدیر پروژه

سعید سادات نیا

امیرحسین صحرایی

همکاران طراحی معماری

فریبرز رئیس دانا

سجاد ملایی

هیوا محمودرش

فریدون دژدار

طرح