بازار جواهرات ایران زمین

اطلاعات پروژه

کاربری بنا

تجاری

مساحت زیربنا

85000 مترمربع

سال شروع و خاتمه

تابستان1397

کارفرما

پیام کاظمی

مدیر پروژه و طراحی

فرزاد رستمی فر

همکاران طراحی معماری

فرزاد رستمی فر

علیرضا شهامت نژاد

پریا صالحی

مژده بیگلری