بهسازی و نوسازی بافت فرسوده محتشم

خلاصه پروژه

راهبردهاي ارتقای کيفيت محيط شهري

 بافت ها و محلات فرسوده، عموما” به دليل مشکلات ساختاري، اجتماعي و اقتصادي به محل اسکان افراد تهيدست، مهاجران تازه وارد و ساکنان مسن و کهنسال تبديل شده اند. اين شرايط، ساکنان بافت را مجبور مي نمايند که با بهبود شرايط زندگي، به محلات با شرايط زيستي بهتر نقل مکان کرده و جاي خود را به مهاجريني بسپارند که به دليل سطح پائين درآمد قادر به سکونت در نقاط ديگر شهر نيستند. به عبارتي اين محلات به عنوان سکوي پرش براي خانوارهاي سطوح پائين اجتماعي- اقتصادي عمل مي کنند.

          هدف از اعمال برنامه هاي نوسازي در بافت هاي فرسوده، بهبود شاخص هاي مربوط به کيفيت زندگي و پايداري آن و بروخورداري عادلانه از خدمات اجتماعي و ايجاد شرايط مناسب زندگي براي ساکنان بافت است.

          فراهم نمودن فضاي شهري در خور زندگي انساني، که قادر است نيازهاي مادي و معنوي ساکنان خود را به شکل مناسبي پاسخ گويد و شرايط زيستي متعادلي را در بافت استمرار بخشد، موجب به وجودآمدن حس تعلق به مکان و وابستگي در بين ساکنين گرديده و به محله هويت مي دهد. وجود چنين شرايطي سبب مي گردد که ساکنين به دنبال يافتن راه گريز از سکونت در اين محلات نبوده و عدم توانايي مالي براي سکونت درمحلات ديگر، تنها دليل ماندگاري آنها نباشد.

          بديهي است که در صورت محقق شدن اين اهداف، ساکنين در مقابل مشکلات محله احساس مسئوليت نموده و در جهت رفع معضلات و مسائل آن چاره انديشي و اقدام مي نمايند. راهبردهاي پيشنهادي براي ارتقاء کيفيت محيط شهري در بافت هاي فرسوده به شرح زير است :

 • تعيين نقش سازنده براي پهنه هاي فرسوده به ويژه بافت تاريخي در سازمان فضايي شهر و تقويت ويژگي هاي فرهنگي و گردشگري در پهنه هاي فرسوده و تاريخي
 • ايجاد و ارتقاء فضاهاي جمعي، باز و مطلوب شهري در بافت هاي فرسوده
 • تقويت حس شهروندي و تعلق به مکان در اين بافت ها با بهره گيري از عناصر و
  ويژگي هاي هويت بخش با مشارکت حداکثري ساکنان بافت هاي فرسوده
 • تمرکز زدايي و توزيع متعادل مراکز شهري پويا
 • هدايت کاربري ها و فعاليت هاي ارزش آفرين و ارزش افزا به پهنه هاي فرسوده
 • تأمين فضاهاي عمومي و تأکيد بر احياي فضاهاي خصوصي توسط مردم
 • جداسازي کاربري هاي مزاحم و مخل زندگي شهري از پهنه هاي مسکوني
 • ايجاد اختلاط اجتماعي (زمينه سازي براي اسکان طبقه متوسط و بالاتر در بافت هاي فرسوده)
 • افزايش نفوذپذيري از طريق تعريض معابر موجود و احداث معابر جديد در حد نياز
 • بهبود وضعيت معابر و استفاده از مصالح بادوام در ساخت آنها

اطلاعات پروژه

مطالعات کالبدی و محیطی

وریا اصلانی

صدیقه حیدرنیا

هستی واعظ

مطالعات GIS

وریا اصلانی

هستی واعظ

برداشت

مهرداد ادبی

یونس درزی

عسگر دشتی

مساحت

23هکتار

سال شروع و خاتمه

1385-1387

کارفرما

شهرداری گرگان

مسئول پروژه

سعید سادات نیا

مدیر پروژه

امیرحسین صحرایی

مطالعات اجتماعی اقتصادی

امیرحسین صحرایی

یاسر محسن پور

وریا اصلانی

طرح