طراحی بدنه شهری کوچه پشت شهرداری میدان توپخانه

خلاصه پروژه

کوچه پشت شهرداری تهران در ضلع شمالی میدان توپخانه واقع شده است. بدنه شهری این کوچه به عنوان بدنه ای فعال نقش بسزایی در شمای شهری و بخصوص کوچه پشت شهرداری و میدان توپخانه ایفا می کند. در طراحی و ساماندهی پارسل های نمای این کوچه سعی شده طراحی شهری زمینه گرا به عنوان کلیدواژه اصلی طراحی مدنظر قرار گیرد.

رویکرد طراحی شهری زمینه گرا، مبتنی بر توجه و احترام به ارزش های زمینه ای است و احترام به زمینه مستلزم هماهنگی میان اجزای بناهای مجاور یکدیگر و رعایت اصول و معیارهای طراحی بدنه شهری است.

اطلاعات پروژه

نظارت

سید علی موسوی

مهرداد رستمی وند

کاربری بنا

گذر تاریخی شهری

سال شروع و خاتمه

1397-1400

کارفرما

شهرداری منطقه 12 تهران

سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران

مدیر پروژه و طراحی

فرزاد رستمی فر

همکاران طراحی معماری وطراحی شهری

فرزاد رستمی فر

علیرضا شهامت نژاد

مدل سه بعدی

طرح