اطلاعات پروژه

کاربری بنا

اراضی شهری و میراث تاریخی و فرهنگی

مساحت زیربنا

380 هکتار

سال شروع و خاتمه

1381-1385

کارفرما

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

مدیر پروژه و طراحی

سعید سادات نیا

کیومرث کریمی

همکاران طراحی معماری

محمد سالاری راد

سعید معنوی

فریدون دژدار

امیرحسین صحرایی

احمد نصیری

بهروز محمدی

طرح