طرح تفصیلی بوکان

خلاصه پروژه

شهر بوکان با جمعیتی در حدود 200 هزار نفر در سال 1395 از جمله شهرهای مهم استان آذربایجانغربی است که در رسته شهرهای میانی کشور از لحاظ جمعیتی قرار می گیرد .

 با توجه به موقعیت ارتباطی و مکانی ، این شهر از مزیت ثقل جغرافیایی مناسبی در پهنه شمال غرب کشور در محل تلاقی راه های ارتباطی شمالی – جنوبی برخودار بوده و از جمله شهرهای     بهره مند از مزیت عبور راه است که شکل طولی گسترش شمالی – جنوبی آن در راستای محور ارتباطی بین شهری سقز – بوکان – میاندوآب گویای این تاثیر است .

با توجه به شکل تقریبا خطی که در نتیجه گسترش در راستای شمالی – جنوبی محور ارتباطی بین شهری به وجود آمده است ، محلات مختلف شهر به صورت زنجیر وار در پیرامون این محور شکل  گرفته اند . در دوره ده ساله بعد از سال 1385 گسترش کالبدی شهر در محور شرقی (محور شاهین دژ)    و محور غربی (محور مهاباد) نیز نشان دهنده تاثیر دسترسی به راه بر نحوه گسترش شهر بوکان است ، هر چند که همانند گذشته بیشترین میزان گسترش کالبدی شهر در پیرامون محور اصلی شمالی – جنوبی آن است .

الگوي کارکردي در هر شهر از پيوند و ارتباط پهنه‌بندي عملکردي حوزه‌هاي مختلف شهري حاصل مي‌شود . تبيين کمي و کيفي کاربري‌هاي وضع موجود شهر ، با تعيين ويژگي‌هاي عملکردي حوزه‌هاي مختلف شهري و در پيوند با مشخصات اجتماعي ، طبيعي و فرهنگي هر يک به دست مي‌آيد .

در اين خصوص از برآيند الگوهاي کمي و کيفي کارکردهاي مختلف شهري ، کمبودها و نيازهاي خدماتي و سکونتي حوزه‌ها و نواحي شهري قابل استنتاج است که با بهره‌گيري از شرايط محلي و استناد به شاخص‌هاي استاندارد همانند شاخص های مبنایی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مي‌توان به طرحي بهينه و مؤثر براي توسعه کالبدي و عملکردي شهر دست يافت .

اطلاعات پروژه

مطالعات شهری

فضه بابادوست

مطالعات GIS

فضه بابادوست

امین راسخی

کمک کارشناس

اکرم صحرایی

کاربری بنا

کاربری های شهری در مقیاس تفصیلی

سال شروع و خاتمه

1398-1400

کارفرما

شهرداری بوکان و اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی

مسئول پروژه

سعید سادات نیا

مدیر پروژه

امیرحسین صحرایی

مطالعات ترافیک

فریدون دژدار