طرح ساماندهی میدان آزادی

خلاصه پروژه

میدان آزادی یک دروازه ورودی به شهر تهران است که در جریان توسعه شهر، نقش گره گاه شهری قوی و موثری را دارا شده است. این میدان که به عنوان ورودی نمادین و تشریفاتی تهران در اواخر دهه چهل شکل گرفت بتدریج و با گسترش شهر و تبدیل آن به مجموعه شهری تهران نقش یکی از اصلی ترین مراکز تبادل سفرهای درون و برون شهری این مجموعه را به عهده می گیرد. این میدان، با وسعتی در حدود سی هکتار، از حیث فضایی یکی از بزرگترین میدان های جهان به شمار می رود. این میدان با قابلیت ها و توانمندی های بسیار زیاد و با برخورداری از ابعاد گوناگون ارتباط های انسانی بسیار زیاد و پر تنوع و پر انگیزه، دارای وجه کالبدی نمادین بسیار قوی و موثری است.

اما در حال حاضر با وجود این توانائیها و ارزشهای مادی و معنوی آشکار و پنهان، میدان را یک زندگی جمعی پرهرج و مرج و رو به وخامت و نیز مجموعه ای از نابهنجاریهای اجتماعی رو به گسترش و شماری از فرایندهای اقتصادی ناکارآمد و آسیب رسان فراگرفته است که طراحی و برنامه ریزی مناسب برای آنرا ضروری می سازد.

ارائه طرح و برنامه مناسب برای میدان، تنها از طریق شناخت درست موقعیت آن در شهر و حوزه غرب تهران و همچنین شناسائی قابلیت ها و توانمندیها و امکانات مداخله در میدان و محدوده بلافصل آن از یک سو و مسائل و مشکلات و محدودیت های مداخله از سوی دیگر امکانپذیر است. بر همین اساس مطالعات مربوطه به پروژه ” طراحی شهری میدان آزادی” در سه سطح تاثیر گذار بر میدان انجام می گیرد، شامل:

سطح یک : حوزه غرب تهران

سطح دو : محدوده بلافصل میدان آزادی

سطح سه : میدان آزادی و محورهای اصلی منتهی به آن

مطالعات این سطوح در پنج حوزه مطالعاتی مشخص شامل مسائل و موارد طبیعی، کاربری اراضی و فضا، حمل و نقل و ترافیک، اجتماعی و اقتصادی و بالاخره طراحی شهری انجام شده است.

اطلاعات پروژه

کاربری بنا

طراحی شهری

مساحت زیربنا

50/000 مترمربع

سال شروع و خاتمه

1385

کارفرما

زیباسازی شهر تهران

شهرداری تهران

مدیر پروژه و طراحی

کیومرث کریمی

همکاران طراحی معماری

مهدی زندپور

کاوه صابر