طرح ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی خرم‌آباد

اطلاعات پروژه

مطالعات اجتماعی اقتصادی

امیرحسین صحرایی

یاسر محسن‌ پور

وریا اصلانی

مطالعات کالبدی و محیطی

وریا اصلانی

هستی واعظ

مطالعات GIS

یاسر محسن پور

وریا اصلانی

هستی واعظ

گروه برداشت

مهرداد ادبی

عسگر دشتی

سعید مرادی

محمدحسین صحرایی

کاربری

مساحت زیربنا

3500 هکتار

سال شروع و خاتمه

1389-1390

کارفرما

شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران

مسئول پروژه

سعید سادات نیا

مدیر پروژه

امیرحسین صحرایی

ناظر عالی پروژه

فریبرز رئیس دانا