پارک تمدن ها استان فارس

خلاصه پروژه

بشر و تاريخ او با محيط زيست پيوندي ضروري و ناگسستني دارد. براي درک ماهيت و عمق اين پيوند و تأثير متقابل اين دو بايد بشر و محيط زيست و تاريخ هر دو را به خوبي شناخت. اين شناخت مستلزم آشنائي با تمامي عناصر زندگي است. عناصري همچون آب، خاک، حيوانات، نباتات و روند تکاملي تمدن و زيست بشري. حاصل اين آگاهي و شناخت دستيابي به اين واقعيت است که کليه موجودات اين کره خاکي اعم از انسان ها، گياهان و نباتات به همراه سرگذشت و تاريخ خود داراي وابستگي و پيوستگي و کنش و واکنش متقابل نسبت به هم بوده و خواهند بود. بر اين اساس ايده شکل گيري پارک تمدن هاي شيراز ايجاد شده است که مي تواند ايده اي بسيار با ارزش و خجسته در معرفي ويژگي هاي اقليمي- زيست شناسي و تمدن هاي مهم و مشهور دنيا باشد.

از جهت امکان سنجي اجرا و به ثمر نشستن طرح، با توجه به ويژگي هاي انحصاري شهر شيراز به عنوان مرکز تمدني مهم ايران باستان و نيز شهرت و معروفيت جهاني آن مي توان با روش هاي مختلف نسبت به معرفي طرح به کشورهاي حوزه هاي تمدني جهان و جلب مشارکت آن ها در اجراي طرح اقدام نمود.

پارک تمدن هاي شيراز به سبب ويژگي هاي منحصر به فرد فرهنگي و تمدني محيط آن (قرارگيري بر بام پايگاه تمدني ايران باستان) تجربه اي ايراني است که شهرت جهاني خواهد يافت. پارک تمدن هاي شيراز آفرينش مجموعه اي نو است که هدفش شناساندن ويژگي هاي اقليمي، زيستي، فرهنگ و تمدن ملل مختلف و ايران به مردم ايران و گردشگران داخلي و خارجي است. طرح پارک تمدن هاي شيراز مبتني بر اين واقعيت است که کره زمين يکي است و افتراق آن ناشي از گوناگوني فرهنگ ها، علم و زبان و شرايط محيطي و جغرافيائي است و مسائل انسان را فقط با پيوند فرهنگ ها و تمدن هاي آن در قالب زبان و دانش و فرهنگ و ابزارهاي زنده نگهدارنده هر تمدن و فرهنگ مي توان پاسخ داد.

بايد ديد و شناخت فراز و فرودهاي تمدن بشري را، بايد ديد و شناخت منابع و محيط زيست و روند انحطاط آن را و بايد ديد و شناخت سنت ها و فرهنگ بشري را و نقش آن ها را در زندگي امروزه.

اميد آن است که پارک تمدن هاي شيراز در قالب يک مجموعه مديريتي سازنده به جامعه ايران و جامعه بين المللي فرصتي ارزنده ارائه دهد و اين مهم، با همکاري دولت، کارشناسان و موسسات عمومي و خصوصي در ايران و جهان جهت استفاده از منابع علمي، تخصصي، مالي و فني هريک و زمينه هاي اجرائي آن به سرانجام برسد.

 اهداف و رسالت هاي کلي طرح

رئوس اهداف کلي و رسالت پارک تمدن هاي شيراز را مي توان به شکل زير بيان نمود :

  • عملکرد پارک تمدن هاي شيراز مي تواند به عنوان يک نهاد چندمنظوره براي پيوند تفريح و گذران اوقات فراغت مردم همراه با آموزش، پژوهش، اشاعه دانش حفاظت از محيط زيست و تبادل فرهنگ هاي مختلف تعريف شود.
  • اين پارک با بهره گيري از امکانات و منابع سازمان ها و دانشمندان داخلي و خارجي مي تواند به يک مرکز آموزشي، پژوهشي در زمينه هاي محيط زيست، فرهنگ و تمدن بدل شود.
  • توسعه صنعت گردشگري و ارتقاء نقش شهر شيراز در اين صنعت به عنوان يکي از حوزه هاي تمدن و فرهنگ ايران (به ويژه تمدن ايران باستان) در راستاي دستيابي به اهداف کلان شکوفائي و پيشرفت فرهنگي کشور و سند چشم انداز برنامه توسعه چهارم.
  • زمينه سازي و ايجاد بستر تفاهم و همکاري حوزه هاي فرهنگي ملل از طريق برگزاري جشنواره هاي فرهنگي، هنري در مقاطع زماني مختلف.
  • زمينه سازي و از ميان برداشتن فاصله بين دانش ها و نيل به سوي يکپارچگي مجدد آن ها. علومي که در اشکال و مکان هاي گوناگون تحت عنوان آکادمي و علوم طبيعي، موزه تاريخ طبيعي، باغ گياه شناسي، موزه جانورشناسي، موزه مردم شناسي و … ارائه مي شوند، مي توانند در نهادي واحد گرد آيند.
  • آشنائي هر چه بيشتر ملت ايران و ديگر ملل با محيط زيست و تاريخ و تمدن و شناخت فرصت ها و محدوديت هايي که بر کيفيت زندگي آن ها تأثير مستقيم دارد. بنابراين پارک تمدن ها مي تواند در امر برنامه ريزي ملي، توسعه و مديريت منابع نيز نقش به سزائي داشته باشد.

– ايده هاي بنيادي طرح

طرح و ايده کلي پارک تمدن هاي شيراز برمبناي نمايش ايران در متن دنيا قرار دارد، بدين ترتيب که نقشه ايران به صورت برجسته تر و با جزئيات بيشتر در مرکز است. به نحوي که در جنوب آن خليج فارس و در شمال آن نيز درياي خزر قرار مي گيرد. در اطراف ايران براساس الگوي پراکنش خشکي- آبي زمين، واحدهاي جغرافيايي قاره اي آسيا- اروپا- آفريقا و اقيانوسيه شکل خواهند گرفت.

– بناي ورودي

ورودي پارک با توجه به موقعيت قرارگيري زمين و امکانات دسترسي در يکي از جهت هاي جغرافيائي مناسب از طريق کشور ايران خواهد بود. در قسمت ورودي مي تواند بناي با ارزش با معماري خاص يکي از دوره هاي ايراني يا ترکيبي از چند دوره احداث شود که به عنوان بناي ورودي و آشناسازي از طريق تابلو، پوستر، بروشور، اسلايد و فيلم شماي کلي اوليه پارک و اطلاعات مربوط به راه هاي دسترسي و چگونگي استفاده مفيد از اين پارک را به بازديدکنندگان ارائه دهد و از طريق الگوهاي کوچک تر پيوند و ارتباط اجزاء پارک را براي بينندگان روشن نمود.

– راه ها و امکانات دسترسي

همان طور که اشاره شد چون الگوي کلي پارک براساس نمايش کوچکي از کره زمين شکل خواهد گرفت که در آن قاره ها و کشورهاي مختلف برمبناي جغرافيائي با هم مرتبط هستند و با علائم خاصي اين مرزها مشخص خواهند شد، راه هاي دسترسي نيز حتي الامکان بايستي معرف ارتباطات واقعي باشند. البته عوارض طبيعي زمين ممکن است امکان نمايش کليه وجوه ارتباطي را ندهند ولي در حد امکان و شاهراه هاي اصلي ارتباطي مي توان اقدام نمود.

راه هاي دسترسي مي توانند به چند گروه تقسيم شوند :

  • راه هاي باستاني و خصوصاً جاده ابريشم- اين راه ها مي توانند عمدتاً شوسه، سنگفرش و … باشند و براي تردد پياده، اسب و کالسکه و … مورد استفاده قرار گيرند.
  • را ه هاي مدرن- اين راه ها مي توانند آسفالته و ماشين رو باشند و در صورت امکان بخشي نيز به صورت خطوط ريلي و استفاده از قطار ساخته شود که علاوه بر جنبه هاي نمايشي، جابجائي بازديدکنندگان را نيز به عهده خواهند داشت.
  • در بخش هائي نيز مي توان با استفاد از سيستم تله کابين به جنبه هاي مختلف جابجائي، سياحتي و تفريحي موضوع و معرفي بخشي از تکنولوژي مدرن پاسخ داد.

اطلاعات پروژه

کاربری بنا

کاربری های مقیاس کلانشهر گردشگری،فضای سبز و خدمات تفریحی

مساحت زیربنا

400هکتار

سال شروع و خاتمه

1387-1389

کارفرما

سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان فارس

مدیر پروژه و طراحی

کیومرث کریمی

امیرحسین صحرایی

همکاران طراحی معماری

هستی واعظ

وریا اصلانی

صدیقه حیدرنیا

فریدون دژدار

طرح