چهارباغ عباسی

خلاصه پروژه

خوانش شهر به مثابه یک متن، مستلزم قرائت روابط عملکردی فضاهای شهری با یکدیگر و در عین حال شناخت ذات فضاست. در این معنا، پرداختن به عناصر منظر شهری مانند مبلمان، نورپردازی، فضای سبز، همچنین فعالیت ها مانند حرکت و جابجایی، جریان های عملکردی فضا و تقویت گردشگری، مستلزم شناخت کافی از این روایت ها و تاثیرپذیری از اندیشه های مقبول و کارآمد موجد این فضاست. از طرفی این شناخت و این خوانش دقیق، کمک خواهد کرد تا آسیب شناسی و کشف کاستی ها و عوامل گسست در کیفیت و زیست پذیری فضا نیز به درستی در خدمت طراحی قرار گیرد. این مشاور، قویا معتقد است خرد تاریخی و دانش های بومی شکل دهنده منظر چهارباغ، آنچنان مستحکم و پایدار، در طول زمان، جنبه های گوناگونی از «منظر فرهنگی» را در این محور رقم زده است که امروزه حتی در طراحی جزییات فضا، تسری این اندیشه های کهن اما دانش بنیان، تنها راه یک طراحی پایدار و تاب آور در شهر تاریخی اصفهان و در محور چهارباغ خواهد بود.

با عنایت به این دیدگاه اشاره شده، ایده پردازی تا طرح نهایی تهیه شده به عنوان پیشنهاد بازآفرینی محور چهارباغ عباسی اصفهان توسط مهندسان مشاور آمود، در پنج حوزه کلان تکوین یافته است. در یک بیان اجمالی از این فرآیند، بنیان ها و سرچشمه های اولیه شکل گیری طرح، همگی از آموزه های تاریخی، دانش بومی و میراث فرهنگی برخاسته است که عامل ضامن بقا و پایداری فضاهای شهری اصفهان تا به امروز بوده اند. به این ترتیب، یک راهبرد کلان در حوزه های پنجگانه فوق الذکر، به سیاست هایی به شرح زیر منتهی می شود که تحقق ایده های اولیه را ممکن می سازند.

  • مرمت شهری: تقویت ارزش های تاریخی / باززنده سازی آب
  • ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و تاریخی: تعیین حوزه داد وستد/ احیاء حوزه داد و ستد و اقتصاد بازار بنیان
  • برنامه ریزی شهری: تعیین حوزه فراگیر / پیاده محوری
  • طراحی شهری و منظر: تلفیق کار زندگی خرید / محیط پاسخگو / احیای زیرساخت های آبی
  • مدیریت شهری: عقب نشینی راهبردی به دوره شکوفایی شهر

راهبرد اصلی طرح :

راهبرد یا استراتژی واحد طرح پیوستگی است.

Continuity

این پیوستگی در تاریخ و در کالبد، بصورت های عینی و ذهنی در منظر چهارباغ همواره نقش خود را ایفا کرده است.

  • چهارباغ عامل پیوند هسته قدیمی شهر و پاره های توسعه جدید شهر اصفهان
  • چهارباغ، ساختار بخش و سازماندهی کننده عناصر پیرامونی
  • چهار باغ، پیوند دهنده زاینده رود و شهر با حضور آب جاری و حوض ها
  • چهارباغ، عامل پیوستگی و تشکل در ستون فقرات نقشه شناختی شهر

اطلاعات پروژه

جامعه شناس و اقتصاد شهری

فریبرز رئیس دانا

طراحی شهری

مروارید قاسمی

حمل و نقل و ترافیک

آرش کاظمی

برنامه ریزی شهری

امیرحسین صحرایی

معماری منظر

نوا توکلی

کاربری بنا

حمل ونقل

سال شروع و خاتمه

1397

کارفرما

شهرداری اصفهان،معاونت معماری و شهرسازی

مدیر پروژه و طراحی

فرزاد رستمی فر

همکاران طراحی معماری

فرزاد رستمی فر

مهدی زندپور

علیرضا شهامت نژاد

نازلر سیدی

مژده بیگلری