28فروردین روز جهانی بناها و محوطه های تاریخی

بیست و هشت فروردین روز جهانی بناها و محوطه های تاریخی

فرهنگ های مشترک‌، میراث مشترک، مسئولیت مشترک از توپخانه تا حسن آباد

با حضور: سید احمد محیط طباطبایی، علی محمد سعادتی، حسن عمیدی، اسکندر مختاری، فرزاد رستمی فر، علیرضا قلی نژاد، پیربازاری