طرح جامع راهبردی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

خلاصه پروژه

دانشگاه صنعتی امیرکبیر در حال حاضر در زمینی به مساحت 91880 مترمربع واقع شده است. سطح اشغال ساختمان های موجود دانشگاه 53525 مترمربع می باشد. قدمت بسیاری از ساختمان ها بالای 40 سال و بعضا تا 70 سال می رسد. در حال حاضر دانشگاه با توجه به مطالعات انجام شده هم از نظر سرانه سطح نسبت به دانشجو و هم زیربنا در حد بسیار پائینی است و از طرفی تراکم بیش از حد ساختمان ها و نامناسب بودن شبکه های معابر گاه حتی تردد عابر پیاده را در محوطه دچار مشکل می کند از این رو با احساس ضرورت های ذیل توسعه دانشگاه ها، امری اجتناب ناپذیر است:

 • افزایش سرانه سطح نسبت به دانشجو به حد مطلوب
 • افزایش سرانه زیربنا نسبت به دانشجو به حد مطلوب
 • نوسازی ساختمان ها و حذف ساختمان های فرسوده
 • اصلاح شبکه معابر و دسترسی ها و تقویت فضاهای باز و سبز
 • ساماندهی وضعیت جانمائی ساختمان ها و نمای آنها

دانشگاه امیرکبیر در جهت همسازی با فرآیندهای رشد شهری تهران و توسعه ملی و امکانات موجود می تواند به صورت های گوناگون شکل گیری شود و به سازمان یابی فضایی، دست یابد. این صورت های گوناگون عبارتند از:

 • سازمان یابی کاملا متمرکز به جهت انتظام بخشی فضایی سازمان یافته
 • سازمان یابی فضایی نیمه متمرکز (دارای دو یا سه جای اصلی متمرکز)
 • سازمان یابی کاملا پراکنده به لحاظ محدودیت فضایی در ایجاد یک واحد متمرکز و نیز به دلیل برخورداری از امکانات فضایی در نقاط مختلف به صورت پراکنده
 • سازمان یابی اقماری با مرکزیت واحد
 • سازمان یابی به شکل تقسیم دانشگاهی
 • سازمان یابی در پردیس اصلی، همراه با گسترش سازمان یافته و متمرکز در شهر در شرایط ضروری

اطلاعات پروژه

مدیر پروژه و طراحی

سعید سادات نیا

همکاران طراحی معماری

سعید سادات نیا

رافیک کمرزریان

نیلوفر تهرانی

 

کاربری

آموزشی

سال شروع و خاتمه

1385-1386

کارفرما

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مساحت

25هکتار