طرح جامع راهبردی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اطلاعات پروژه

مدیر پروژه و طراحی

سعید سادات نیا

همکاران طراحی معماری

سعید سادات نیا

رافیک کمرزریان

نیلوفر تهرانی

 

کاربری

آموزشی

سال شروع و خاتمه

1385-1386

کارفرما

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مساحت

25هکتار