اخبار، رویداد و مقالات

  • طهران هر چند پای تخت بود لکن از امکانات یک شهر قابل سکنی بهره ای نداشت. مشکلات شهری به قدری زیاد بود که نه بلدیه و نه هیچ دستگاه دیگر قدرت انجام وظیفه نداشت. از بهداشت به مفهوم واقعی خبری نبود. کوچه های تنگ و پر از کثافت و خیابان هایی که در زمستان از کثرت گل و لای و در تابستان از گرد و خاک قابل عبور

اخبار ویژه
اخبار و رویدادها