ساختمان لاله

کاربری بنا

اداری-تجاری

مساحت زیربنا

7200 مترمربع

سال شروع و خاتمه

1395

کارفرما

شرکت بنیاد بتن ایران

مدیر پروژه و طراحی

فرزاد رستمی فر

همکاران طراحی معماری

فرزاد رستمی فر

مهدی زندپور

فرشاد مردانی

مدل سه بعدی

طرح