ساختمان مرکزی بانک شهر آفریقا

خلاصه پروژه

قطعه زمین مورد مطالعه در پهنه شمال شرقی و در محله کاووسیه در ناحیه 6 از منطقه 3 شهرداری تهران واقع شده است. منطقه 3 از مناطق مرکزی شهر تهران است که از شمال به منطقه 1، از شرق به منطقه 4، از جنوب به منطقه 7 و 6 و از غرب به منطقه 2 محدود می شود.

محله کاووسیه با مساحتی 376 هکتار حدود 11،8 در صد از کل منطقه سه را در بر می گیرد و 25457 نفر جمعیت را در خود جای داده است.

منطقه 3 به سبب موقعیت مکانی و نیز استقرار کاربری های بسیار مهم اداری و خدماتی با مقیاس عملکردی فرامنطقه ای، ملی و فراملی از اهمیت ویژه ای در ساختار فضایی-فعالیتی شهر تهران برخوردار است. بزرگراه همت از سمت جنوب، بزرگراه صیاد شیرازی از سمت شرق، بزرگراه صدر از سمت شمال و بزرگراه چمران از سمت غرب این منطقه را دربرگرفته اند. بزرگراه مدرس نیز این منطقه را به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم کرده است. همچنین بزرگراه شهید حقانی در بخش جنوبی و بزرگراه کردستان و نیایش در بخش غربی این منطقه واقع شده است.

این قطعه زمین از تجمیع 3 پلاک مجاور هم با مجموع مساحت 2838،31 مترمربع حاصل شده است. پلاک واقع در بر خیابان آفریقا به مساحت 859،2 مترمربع با بر 36،86 متر و نبشی 3،59 متری، پلاک شمالی در بر کوچه کیان به مساحت 978،7 مترمربع با بر 44،59 متر و پلاک جنوبی در بر کوچه زاگرس به مساحت 1008،2 مترمربع با بر 22،55 متر و طول قطعه حاصله از تجمیع پلاک ها 78،72 متر می باشد. شبکه ارتباطی پیرامون قطعه زمین مذکور، در سطح اول شامل خیابان آفریقا می شود.

هر سه پلاک در شرایط موجود بایر می باشند. دسترسی به این قطعه از طریق بزرگراه همت و خیابان آفریقا و استفاده تاکسی میسر می باشد.

طول زمین به طور کل 78 متر می باشد و عرض آن در قسمت شمالی 44،59 متر و در بخش جنوبی 22،55 متر می باشد.

جهت گیری ملک مورد نظر شمالی-جنوبی بوده که از شمال و جنوب به دو کوچه فرعی و از غرب به خیابان آفریقا دسترسی دارد.

قطعه زمین مورد مطالعه در تقاطع خیابان آفریقا و بزرگراه همت قرار گرفته و برای ایجاد ساختمان نشانه شهری از موقعیت ممتازی برخوردار است. زمین پروژه از سویی به دلیل نزدیکی به حوزه های اداری- مالی- فنی با مقیاس عملکردی شهری و فراشهری و از سوی دیگر تسهیل جهت دسترسی به مراکز و حوزه های ذکر شده به طریق ذکر شده در بالا از صرفه بسیار مناسبی جهت استقرار و بهره برداری از مرکز تجاری و اداری برخوردار است.

ایجاد تنوع بصری با استفاده از مصالح متنوع و تناسب و سبک های مختلف ساختمانی در عین همخوانی با محیط پیرامونی نیز از جمله مسائلی است که توجه به آن در حین طراحی ضروری است.

اطلاعات پروژه

کاربری بنا

اداری

مساحت زیربنا

422792/34 مترمربع

سال شروع و خاتمه

1393

کارفرما

شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه

مدیر پروژه و طراحی

فرزاد رستمی فر

همکاران طراحی معماری

فرزاد رستمی فر

مهدی زندپور

حامد مهدوی موحد

مدل سه بعدی