طرح بازنگری توسعه و عمران (جامع) و حوزه نفوذ شهر بیرجند

اطلاعات پروژه

مسئول مطالعات اقتصادی و اجتماعی و مشاور عالی پروژه

فریبرز رئیس دانا

کارشناس مطالعات اقتصادی و اجتماعی

رضا اسدی

مسئول مطالعات حمل و نقل و ترافیک

فریدون دژدار

مسئول مطالعات طراحی شهری و معماری

عصمت پای کن

کارشناس آمار و اطلاعات و تحلیل آماری

حامد صحرایی

کارشناس مطالعات جغرافیایی و تحلیل داده های مکانی (GIS) پروژه

سجاد ملایی

کارشناس تحلیل داده های مکانی (GIS) پروژه

هیوا محمود رش

افشین راسخی

مسئول مطالعات برنامه ریزی شهری و منطقه ای

فضه بابادوست

کارشناس مطالعات برنامه ریزی شهری و منطقه ای

سجاد ملایی

کاربری بنا

تهیه طرح توسعه و عمران (جامع)

مساحت زیربنا

4000 هکتار

سال شروع و خاتمه

1398-1400

کارفرما

اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی و آستان قدس رضوی

مسئول پروژه

سعید سادات نیا

مدیر پروژه و طراحی

امیرحسین صحرایی