طرح جامع دانشگاه شیراز

اطلاعات پروژه

مدیر پروژه و طراحی

کیومرث کریمی

همکاران طراحی معماری

کیومرث کریمی

عسگر دشتی

کاربری

آموزشی

سال شروع و خاتمه

1388-1396

کارفرما

دانشگاه شیراز

مساحت

326هکتار