طرح زیرگذر سواره میدان حسن آباد

خلاصه پروژه

طرح زیرگذر پیاده و سواره حسن آباد در راستای راهبرد احیای هویت تاریخی و توسعه فرهنگی میدان حسن
آباد و محدوده اطراف آن و با دیدگاه ایجاد منطقه پیاده و سبز هسته مرکزی تهران که در آن پارک شهر با عملکرد
مَفصل ارتباطی محدودههای میدان حسنآباد، میدان مشق، میدان امام خمینی)ره(، ارگ سابق تهران و در نهایت
بازار بزرگ تبدیل میشد، تهیه شده است.
در راستای تقویت حرکت پیاده و کاهش ازدحام بافت تاریخی و احیای هویت تاریخی میدان حسن آباد، با
احداث ایستگاه مترو و اصلاحات ترافیکی و احداث زیرگذر سواره در امتداد خیابان حافظ، در ترکیب با ایستگاه
مترو و طراحی مجدد ایستگاه و تغییرات گسترده در طرح ایستگاه متروی میدان حسنآباد سبب ایجاد تنوع
معماری در فضای بلیطفروشی و ارتباط آن با سکوهای ایستگاه گردیده است.
در طراحی بدنه های زیرگذر با استفاده از سادگی طرح و ترکیب با موتیف های ایرانی، ضمن پرهیز از تاکید
بصری جهت توجه کامل به بدنه های میدان تاریخی، تلاش شده که بازآفرینی هویت ایرانی در بدنه ها مورد توجه
قرار گیرد. در روی زیرگذر، صحن میدان با انتقال حرکت شمال به جنوب به زیر زمین آرام سازی شده و با ایجاد
کفسازی سنگی، حرکت سواره شرقی-غربی با کاهش سرعت و کنترل شده صورت میپذیرد.

اطلاعات پروژه

کاربری بنا

حمل ونقل

مساحت زیربنا

11000 مترمربع

سال شروع و خاتمه

1377-1378

کارفرما

سازمان زیبا سازی شهر تهران

مدیر پروژه و طراحی

فرزاد رستمی فر

همکاران طراحی معماری

انوشیروان پورخلیلی

عبدالرضا محتشمی

فرزاد رستمی فر

طرح

گالری تصاویر