مجتمع فرهنگی- رفاهی- اقامتی باغ صبا

خلاصه پروژه

پروژه مجتمع فرهنگي- رفاهي- اقامتي باغ صبا در يكي از باغ هاي قديمي، در ناحيه
باغ هاي قصرالدشت شيراز طراحي شده است.
٣٢٠ متر بوده و جداي از قطعه مسكوني × ابعاد تقريبي زمين به صورت ١٤٠
الحاقي، ٢ ورودي اصلي مي باشد.
با توجه به سطح اشغال ٥ درصدي و تراكم ٣٠ درصدي مجاز ساخت مجتمع در
محل مشخص شده در باغ و نيز سعي حداكثري در حفظ باغ در طراحي مجتمع هم
سعي در يكپارچگي بنا و باغ و ايجاد نوعي معماري سبز بوده كه با درختان باغ تركيب
شده و مجموعه موزوني را تشكيل دهد.
١- راهبردها :
بنا بر موارد ذكر شده دراين پروژه، نگهداري و توسعه درختان و فضاي سبز به
همراه بهره برداري اقتصادي و كسب درآمد از آن، هدف گذاري شده و راه حل
پيشنهادي كه منطبق و هماهنگ با طرح فرادست نيز مي باشد، معطوف به اين اهداف
است.
در مورد اهميت گردشگري در شيراز و ضرورت توسعه زيرساخت هاي آن
مباحث مفصلي صورت گرفته و تحقيقات و مطالعات كاملي انجام شده است. بي ترديد
يكي از مهم ترين جنبه هاي توسعه زيرساخت ها دراين زمينه را بايد ايجاد فضاهاي
اقامتي و گذران اوقات فراغت دانست. در اين پروژه علاوه بر ايجاد امكانات اقامتي و
تدارك ملزومات گذران اوقات فراغت، به جنبه با اهميت تري از حيات انساني يعني
“فعاليت” نيز اهميت داده شده است.
همچنين با پيش بيني سالن هاي تجيهز شده برگزاري جلسات، نشست ها و
گردهمايي هاي شغلي در اين مجتمع پيش بيني شده است.
٢- راهبردهاي تحقق اهداف :
براي تحقق اهداف اصلي و فرعي برشمرده راهبردهاي مناسبي بررسي و برحسب
مقايسه تحليل هاي هزينه- منفعت هريك چه در ابعاد اقتصادي- اجتماعي يا
توجيهات فني و زيست محيطي، راهبرد منتخب ايجاد شرايطي براي پايداري و تثبيت
باغ با ويژگي هاي اكولوژيكي- محيطي و افزودن فعاليت هاي سازگار با شرايط
مطلوب ودر عين حال ايجادكننده درآمد تا حدود انتظار و متناسب با سرمايه گذاري
ايجاد شده قرار گرفت.
راهكارهاي پيشنهادي معطوف به اين راهبرد به ترتيب زير انتخاب شدند :
– حفظ درختان سالمند و باارزش باغ اعم از مثمر و غيرمثمر
– توسعه باغ در قسمت هاي مستعد
– مكانيابي و جانمايي ايجاد كاربري هايي مثل مجتمع سمينارها، نمايشگاه،
امكانات ورزشي، ساير تأسيسات فرهنگي و پشتيباني، رستوران و… كه نيازمند
سطح اشغال گسترده تري است، در فضاهاي بازتر يا مشخصا” محدوده اي كه
قبلا” براي احداث هتل گودبرداري شده است به نحوي كه حداكثر ٥ درصد
سطح اشغال داشته و بقيه باغ حفظ و احيا گردد.
– ايجاد پاركينگ هاي متناسب در زيرزمين تأسيسات عمومي موضوع بند ” ٣” به
شكلي كه هيچ گونه وسيله نقليه اي در فضاي باز و محوطه بين درختان پارك
نگردد.
– ايجاد پياده راه هاي مختلف و متعدد در لابلاي درختان به منظور دسترسي به
طبيعت و ايجاد فضاي مشوق پياده روي و ورزش
– حفظ ارتفاع ساختمان ها وتأسيسات، و ايجاد تراس هاي سبز در ساختمان
بنحوي كه مجتمع خود به صورت ارگاني از پيكره كلي باغ شده و با آن تركيب
شود.
– ايجاد تركيب مناسب احجام، همخوان و موزون با فضاي باغ و جنبه هاي زيست
محيطي آن.
كاربري ها
با توجه به حساسيت هاي بسيار زياد در حفظ هويت باغ صبا و محدوديت هاي بسيار
در سطح اشغال و تراكم و پس از ارائه گزينه هاي مختلف در نهايت مقرر شد طراحي
بر اساس بخش خاكبرداري شده موجود در قسمت باغ رزي كه فاقد درخت خاصي
است با سطح اشغال تقريبي ٢٤٠٠ متر مربع صورت پذيرد.
كاربري اين مجتمع به صورت مجموعه فرهنگي_ورزشي _تفريحي مي باشد كه براي
مراجعه كنندگان غيرشيرازي به مجتمع ،بخش اقامتي نيز به آن افزوده شده
است.مساحت كاربري هاي مختلف مجموعه برابر ١٥٠٠٠ مترمربع در جدول زير به
تفكيك ارائه شده است. علاوه بر موارد فوق ٧٢٠٠ مترمربع نيز به عملكردهاي
تأسيسات، پاركينگ و فضاهاي خدماتي ديگر در زيرزمين اختصاص دارد كه جمع
زيربناي مجتمع را به ٢٢٢٠٠ مترمربع مي رساند.

اطلاعات پروژه

مدیر پروژه

کیومرث کریمی

مطالعات معماری

مهدی زندپور

تاسیسات برق و مکانیک

مهندسین مشاور آمود

کاربری بنا

مجتمع فرهنگي- رفاهي- اقامتي

مساحت زیربنا

مترمربع5000

موقعیت

شیراز

سال تهیه طرح

1386-1387

کارفرما

شرکت مهندسی ساختمانی صبا نفت

همکاران طراحی معماری

مهدی زندپور

عبد الوحید آذرنژاد

فرزاد فلسفی