مجموعه مسکونی تهرانک پاکدشت

خلاصه پروژه

مجموعه مسکونی تهرانک محلی برای زیستن نیست ، مکانی برای زندگی کردن است.

مکانی پایدار که در آن 4 رکن کالبد،کارکرد،معنا و زیست محیط در تمامی مقیاس های کلان ، میانی و خرد در هم می آمیزند.

در مجموعه مسکونی تهرانک زندگی تنها در درون یا بیرون ساختمانها جریان ندارد بلکه در میان آنها زندگی جاری است.

فضای میان ساختمانها حیاط جمعی همسایگان و فرصتی برای آشنایی و تعامل آنهاست.مکانی فراتر از عبور و برای حضور.

مکانی که میتوان در آن حضوری انسانی داشت فارغ از سیطره خودرو.

در این مجموعه واحد مسکونی سرپناه نیست ، خانه است.

می توان اهل مجموعه مسکونی تهرانک شد.

برنامه فیزیکی کلی طرح در چارچوب مدارک مسابقه به شرح زیر تعریف شده است.

الف- مساحت زمین 151 هکتار

ب- مساحت زمین برای کاربری مسکونی 50 هکتار

ج- سطح اشغال مجاز مسکونی 40 درصد

د- تعداد واحد مسکونی  در حدود 9000 واحد

ه- جمعیت پذیری مجموعه 36000 نفر

و- حداقل تعداد طبقات 3 و حداکثر تعداد طبقات 8

با لحاظ داشتن شرایط فوق سطح اشغال بناهای مسکونی در حدود 20 هکتار خواهد بود که تنها 13 درصد از سطح کل سایت می باشد و این امر تنظیم رابطه توده و فضا و پرهیز از فضا های باز رها شده را تبدیل به کنش چالش برانگیز  در جریان طراحی می نماید. از سوی دیگر با احتساب تعداد واحد های مسکونی هر واحد معادل یک خانوار و جمعیت پذیری سایت بعد خانوار معادل 4  نفر خواهد  بود که با میانگین کنونی 4/8 نفر در خانوار فاصله دارد.

تیپ بندی واحد های مسکونی در این پروژه  در قالب سه گروه یک خوابه ، دو خوابه و سه خوابه  تقسیم میشود.بیشترین تعداد واحد های مسکونی دو خوابه طراحی شده اند و کمترین تعداد سه خوابه ها هستند.میانگین متراژ واحدهای مسکونی 100 مترمربع می باشد که با توجه به سطح درامد ساکنین و بعد خانوار این جمعیت توجیه پذیر است.این واحدها به گونه ای  در یک بلوک ترکیب شده و کنار هم نشسته اند که از ایجاد قشربندی اجتماعی جلوگیری شود و در نتیجه هر دو تیپ بلوک ها (با پلان مربع و مستطیل) دارای تنوع واحده ای مسکونی می باشند. همچنین در جایی که این دو بلوک در کنار یکدیگر می نشینند ، تنوع بیشتری از واحد ها را خواهیم داشت. بلوک با پلان مستطیل  دارای هشت واحد دو خوابه   و یک واحد سه خوابه و بلوک با پلان مربع دارای دو واحد یک خوابه  و شش واحد دو خوابه است.

اطلاعات پروژه

کاربری بنا

مسکونی

مساحت زیربنا

151 هکتار

سال شروع و خاتمه

1386

کارفرما

شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن

مدیر پروژه و طراحی

کیومرث کریمی

همکاران طراحی معماری

دکتر مروارید قاسمی

مدل سه بعدی

طرح