مرکز تجاری صوراسرافیل

اطلاعات پروژه

سازه

فرزانه کرم پور

پدرام رضایی زاده

تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

مهندسین مشاور آمود

کاربری بنا

تجاری – خدماتی

مساحت زیربنا

8500 مترمربع

سال شروع و خاتمه

1386-1391

کارفرما

سازمان بازنشستگی کل کشور

مدیر پروژه و طراحی

فرزاد رستمی فر

همکاران طراحی معماری

فرزاد رستمی فر

علی احمدی خطیر

مدل سه بعدی

طرح

گالری تصاویر