طرح ساماندهی پردیس دانشگاه تهران

اطلاعات پروژه

مدیر پروژه و طراحی

کیومرث کریمی

مدیر پروژه و طراحی

کیومرث کریمی

سعید سادات نیا

معزالدین ایمانی

کاربری

آموزشی

سال شروع و خاتمه

1382

کارفرما

دانشگاه تهران

مساحت

23هکتار

مدل سه بعدی

طرح

گالری تصاویر